Hipoterapija

Što je to „hipoterapija“?

„Hippos“ je grčka riječ koja znači konj, a riječ hipoterapija objedinjuje aktivnosti pomoću konja koje pomažu u stjecanju ili očuvanju kako fizičkog tako i psihičkog i socijalnog zdravlja. HIPOTERAPIJA je, ukratko, strategija liječenja koja uz pomoć konja kao pomoćnika ali i prijatelja, potiče oštećene ili izgubljene neurološke funkcije u osoba sa invaliditetom ili posebnim potrebama. Pozitivan utjecaj konja i aktivnosti oko konja pokazali su se uspješnim i u savladavanju psihičkih poteškoća koje uključuju i nemogućnost socijalizacije i autistički spektar.
U fizičkom smislu jahanje omogućava multidimenzionalne ritmičke pokrete koje nije moguće ostvariti niti na jednoj od klasičnih oblika fizikalne terapije a koji preslikavaju prirodni uzorak ljudskog hoda. Ovim oblikom rehabilitacije omogućava se značajno poboljšanje ravnoteže, potiču se pokreti zdjelice koji su inače zanemareni te smanjuje spasticitet (ukočenost) muskulature. Aktivnosti sa konjem i na konju doprinose socijalizaciji, kognitivnoj rehabilitaciji i liječenju depresivnih poremećaja, čime hipoterapija objedinjuje sve vidove rehabilitacije u zdravom okruženju. Hipoterapija nikada nije jedini vid rehabilitacije osoba sa invaliditetom ili posebnim potrebama, ali daje značajan i nezamijenjiv doprinos ponovnom uključivanju invalidne osobe u normalan život, te je kao takva i priznata u svijetu.  A zašto Hiperion-Eos? Pa, sukladno grčkoj mitologiji, Hiperion je bio jedan od 12 Titana i otac Eosa. On je bio poznavatelj svemira i odnosa između Sunca, Mjeseca i zvijezda, a Eos u prijevodu znači zora. Naša je želja da Udruga „Hiperion-Eos“ ovim simboličkim imenom omogući novu sunčanu zoru za sve naše korisnike s invaliditetom i posebnim potrebama.

Imamo li znanstvene dokaze?


Danas postoje brojne studije koje dokazuju vrijednost hipoterapije u neurološkim poremećajima i poremećajima prilagodbe. Neurološka rehabilitacija pomoću konja je predmet međunarodnih kongresa i znanstvenih skupova sa sve većom posjećenošću i sve jasnijim kliničkim rezultatima. Stoga je hipoterapija u većini zapadnoeuropskih zemalja kao i SADu priznati dio rehabilitacijskog procesa, te je uključena u rad rehabilitacijskih ustanova a u nekim zemljama i priznata od strane državnih zdravstvenih osiguranja. Studije prvenstveno ukazuju na značajan doprinos ovog oblika rehabilitacije u neurološkim oboljenjima i procesu prilagodbe invalidnih osoba i osoba s posebnim potrebama kao i u održavanju motivacije i psihičkog zdravlja tijekom potreba dugotrajne ili čak cjeloživotne rehabilitacije. 
Znanstveni članci o hipoterapiji možete pogledati ovdje.

tko su korisnici
Tko su korisnici ?

Hipoterapija namijenjena je osobama nakon moždanog udara, osobama sa smetnjama ravnoteže i koordinacije, osobama sa multiplom sklerozom, Parkinsonovom bolešću, cerebralnom paralizom, amiotrofičnom lateralnom sklerozom, kao i osobama sa poteškoćama prilagodbe odnosno osobama iz autističnog spektra. Da bi se moglo započeti s ovim aktivnostima dijete mora biti starije od 4 godine, a gornja granica dobi ne postoji već je individualno određena. Dokazano povoljan utjecaj hipoterapije je na socijalne vještine i socijalizaciju kao takvu, poboljšanje samopouzdanja te kognitivne funkcije korisnika. Također znamo da će aktivnosti na konju poboljšati ravnotežu, tonus mišića, rad zglobova, fine motoričke vještine, mobilnost, cirkulaciju pa i disanje. Posebno će utjecati na propriocepciju i koordinaciju. Pozitivno će utjecati i na sliku o vlastitom tijelu i poboljšati interakciju sa okolinom. Ovakav utjecaj hipoterapije omogućava poboljšanje brojnih aspekata invaliditeta kod značajnog broja neuroloških oboljenja.